Saksliste årsmøte 2020

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.
a) Endring av vedtekter

11.       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 1 varamedlem.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Merknad punkt 10a.

Som medlem i NSF og NIF, er lagt forpliktet til å ha vedtekter som er i samsvar med Lovnorm til Norges Idrettsforbund. Siste lovnorm ble vedtatt av NIF høsten 2019, og gjort gjeldene fra 01.01.2020. I praksis er det disse vedtektene som gjelder for Melhus Pistolklubb fra samme dato-

Styret forslår derfor å implementer hele lovnormen som nye lover for laget, med noen få endringer som gjør at samsvarer med lovene vi har hatt tidligere.

Se forslaget til nye vedtekter her: